ગુજરાતી જલસો એટલે લોકસાહિત્ય, સુગમ સંગીત, ભક્તિ સંગીત, રંગભૂમિ, હાસ્ય અને કાવ્ય-સાહિત્યને એક છત્ર નીચે પ્રસ્તુત કરતો સપ્તરંગી ઉત્સવ. મુંબઈમાં 2013, 2014 અને 2017 તથા અમેરિકામાં 2017માં નવ શહેરોમાં સફળતાપૂર્વક યોજાયેલો જલસો.... ઈન્ટરનેટ પર 1 કરોડથી વધુ લોકોએ માણ્યો છે, વખાણ્યો છે. જાણીતા કલાકારો સાથે ગુજરાતી જલસો પહેલી વાર યોજાઈ રહ્યો છે અમદાવાદના આંગણે. તો આવો, જાણો, માણો ગુજરાતી જલસો. તા. ૧૪ ઓગસ્ટ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી કન્વેન્શન સેન્ટર, અમદાવાદ. રાત્રે 8.30 ડોનેશન પાસ મેળવવા સંપર્કઃ ઈમેજ બુક કલ્ચર ટ્રસ્ટ, આંબાવાડી સર્કલ, ચાર રસ્તા, ફોનઃ 079-2656 0504, 93269-73100, વધુ માહિતી માટે વેબસાઈટ વિઝીટ કરો. www.gujaratijalso.com

GujaratiJalso, Jalso, Gujarati, Ahmedabad, MananDesai

Manan Desai,  GujaratiJalso, Jalso, Gujarati, Ahmedabad, MananDesai

ગુજરાતી જલસો એટલે લોકસાહિત્ય, સુગમ સંગીત, ભક્તિ સંગીત, રંગભૂમિ, હાસ્ય અને કાવ્ય-સાહિત્યને એક છત્ર નીચે પ્રસ્તુત કરતો સપ્તરંગી ઉત્સવ.
મુંબઈમાં 2013, 2014 અને 2017 તથા અમેરિકામાં 2017માં નવ શહેરોમાં સફળતાપૂર્વક યોજાયેલો જલસો.... ઈન્ટરનેટ પર 1 કરોડથી વધુ લોકોએ માણ્યો છે, વખાણ્યો છે. જાણીતા કલાકારો સાથે ગુજરાતી જલસો પહેલી વાર યોજાઈ રહ્યો છે અમદાવાદના આંગણે.
તો આવો, જાણો, માણો ગુજરાતી જલસો. તા. ૧૪ ઓગસ્ટ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી કન્વેન્શન સેન્ટર, અમદાવાદ. રાત્રે 8.30
ડોનેશન પાસ મેળવવા સંપર્કઃ ઈમેજ બુક કલ્ચર ટ્રસ્ટ, આંબાવાડી સર્કલ, ચાર રસ્તા, ફોનઃ 079-2656 0504, 93269-73100, વધુ માહિતી માટે વેબસાઈટ વિઝીટ કરો. www.gujaratijalso.com
#GujaratiJalso #Jalso #Gujarati #Ahmedabad #MananDesai

ગુજરાતી જલસો એટલે લોકસાહિત્ય, સુગમ સંગીત, ભક્તિ સંગીત, રંગભૂમિ, હાસ્ય અને કાવ્ય-સાહિત્યને એક છત્ર નીચે પ્રસ્તુત કરતો સપ્તરંગી ઉત્સવ. મુંબઈમાં 2013, 2014 અને 2017 તથા અમેરિકામાં 2017માં નવ શહેરોમાં સફળતાપૂર્વક યોજાયેલો જલસો.... ઈન્ટરનેટ પર 1 કરોડથી વધુ લોકોએ માણ્યો છે, વખાણ્યો છે. જાણીતા કલાકારો સાથે ગુજરાતી જલસો પહેલી વાર યોજાઈ રહ્યો છે અમદાવાદના આંગણે. તો આવો, જાણો, માણો ગુજરાતી જલસો. તા. ૧૪ ઓગસ્ટ, ગુજરાત યુનિવર્સિટી કન્વેન્શન સેન્ટર, અમદાવાદ. રાત્રે 8.30 ડોનેશન પાસ મેળવવા સંપર્કઃ ઈમેજ બુક કલ્ચર ટ્રસ્ટ, આંબાવાડી સર્કલ, ચાર રસ્તા, ફોનઃ 079-2656 0504, 93269-73100, વધુ માહિતી માટે વેબસાઈટ વિઝીટ કરો. www.gujaratijalso.com #GujaratiJalso #Jalso #Gujarati #Ahmedabad #MananDesai

Let's Connect

sm2p0