રસ્તો એકજ છે પણ વણાંક ઘણા છે! જીવન માં પણ ઘણા પડાવ આવે છે જેમાં acclimatize થતા વાર લાગે.... બાકી સ્વેગ ની પરિભાષા નો આવો ઉલ્લેખ ટિક ટોક પર વધારે થતો હોય છે.

LehLadakh, Khardungla, OsmoPocket, InShotEdit, KoanSound, VirtualLight

રસ્તો એકજ છે પણ વણાંક ઘણા છે! જીવન માં પણ ઘણા પડાવ આવે છે જેમાં acclimatize થતા વાર લાગે.... બાકી સ્વેગ ની પરિભાષા નો આવો ઉલ્લેખ ટિક ટોક પર વધારે થતો હોય છે. #LehLadakh #Khardungla #OsmoPocket #InShotEdit #KoanSound #VirtualLight

રસ્તો એકજ છે પણ વણાંક ઘણા છે! જીવન માં પણ ઘણા પડાવ આવે છે જેમાં acclimatize થતા વાર લાગે.... બાકી સ્વેગ ની પરિભાષા નો આવો ઉલ્લેખ ટિક ટોક પર વધારે થતો હોય છે. #LehLadakh #Khardungla #OsmoPocket #InShotEdit #KoanSound #VirtualLight

Let's Connect

sm2p0