વિદ્યા ને MONDAY થી કાંઇ ફરક નથી પડતો. આઈ તે મોટી independent working woman વાળી. પોતાના પૈસે શોપિંગ કરે એટલે વધારે હોશિયારી મારે છે.

We are Wholesome Gujarati Comedy show.

Manan Desai, We are Wholesome Gujarati Comedy show.

વિદ્યા ને MONDAY થી કાંઇ ફરક નથી પડતો. આઈ તે મોટી independent working woman વાળી. પોતાના પૈસે શોપિંગ કરે એટલે વધારે હોશિયારી મારે છે.

વિદ્યા ને MONDAY થી કાંઇ ફરક નથી પડતો. આઈ તે મોટી independent working woman વાળી. પોતાના પૈસે શોપિંગ કરે એટલે વધારે હોશિયારી મારે છે.

Let's Connect

sm2p0