તારી નજર એવી છે કે કોઈની પણ નજર મારા પર તું લાગ્વાજ નઈ દે.

PS, Iloveyou, dublin, ireland

Manan Desai,  PS, Iloveyou, dublin, ireland

તારી નજર એવી છે કે કોઈની પણ નજર મારા પર તું લાગ્વાજ નઈ દે. #PS #Iloveyou #dublin #ireland

તારી નજર એવી છે કે કોઈની પણ નજર મારા પર તું લાગ્વાજ નઈ દે. #PS #Iloveyou #dublin #ireland

Let's Connect

sm2p0